Beleidsplan

BELEIDSPLAN

Onze vrijwilligersorganisatie wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben en tegelijk proberen we verspilling van voedsel tegen te gaan.

Het beleid is erop gericht alleen eerste levensbehoeften op te nemen zodat de cliënten in elk geval de basis voor een (gezonde) voeding ontvangen.

Mede door de economische crisis is het aantal cliënten dat een beroep moet doen op onze voedselpakketten fors toegenomen. Zaten we 4 jaar geleden nog op 80 adressen, momenteel is dat 145. Een toename van 80%.

De toegenomen vraag vereist een verdere professionalisering van de organisatie om ook in de toekomst de vraag het hoofd te kunnen bieden. Deeltaken maken hiervan deel uit.

De Stichting Voedselbank Westland volgt in haar werk zoveel mogelijk de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken waarvan zij lid is. Tevens maakt zij deel uit van het Regionaal Overleg Platform  Haaglanden en Distributiecentrum Haaglanden, één van de 8 regionale distributiecentra van de landelijke vereniging.

Vrijwilligers
Het bestuur prijst zich gelukkig te kunnen beschikken over de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Het beleid is er op gericht deze vrijwilligers te behouden voor de organisatie door het geven van openheid van zaken en deze mensen te blijven enthousiasmeren voor het goede doel waarvoor zij zich elke week inzetten.

Verwerving van voedsel
Voedselbank Westland is gevestigd in een gebied met vele agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven waarvan het wekelijks groente en fruit aangeleverd krijgt.
Door inzamelingsacties van scholen, kerken, verenigingen en bedrijven verkrijgt Voedselbank Westland veel zogenaamde droge producten die langer houdbaar zijn. Dat komt schoksgewijs binnen en het beleid is erop gericht dat er altijd wat in reserve staat zodat er wekelijks evenwichtige en acceptabele pakketten aangeboden kunnen worden aan de cliënten. Dat geldt vooral voor de vakantieperioden wanneer er weinig binnen komt.
Voor zover het mogelijk is wordt er gestreefd naar een structurele aanvoer van producten. Contacten die er zijn worden vastgehouden en door een goede relatie aan te gaan met donoren zijn er een aantal die periodiek zorgen voor aanvoer.
Ingekocht wordt er niet; slechts enkele keren ter aanvulling producten die vrijwel nooit verkregen worden zoals kaas.

Voedselveiligheid
Vanuit de maatschappij en vanuit de normstelling door onze overkoepelde Vereniging van Nederlandse Voedselbanken worden steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de producten die wij in onze pakketten doen. Het bestuur haakt daarop in door onze leveranciers te vragen om producten te leveren die niet schadelijk zijn voor de gezondheid, waarvan de oorsprong duidelijk is en de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.
Voedselbank Westland voldoet aan de voedselveiligheidseisen die de landelijke vereniging stelt en heeft daarvan 3 jaar geleden het groene certificaat verkregen. Jaarlijks wordt door een onverwachte controle bepaald of je dat certificaat nog waardig bent.

Uitgifte
Elke week vindt er op donderdagmiddag de voedseluitgifte plaats. Het bestuur houdt vast aan eenmaal per week hoewel bij sommige lokale voedselbanken in Nederland meer dan eenmaal per week wordt uitgedeeld. In Westland is daar nog geen noodzaak toe.
Het beleid is geënt op aanvragen voor de voedselbank via hulpverleners. Rechtstreeks bij de voedselbank aanvragen kan dus niet. Hulpverleners hebben de taak om hun cliënt minder afhankelijk te maken zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen. Door de tijdelijke hulp (max. 3 jaar; onder bijzondere omstandigheden iets langer) draagt de voedselbank daaraan bij.
Het bestuur ziet er wel op toe dat er regelmatig getoetst wordt of de verstrekking van de voedselpakketten aan cliënten nog nodig is.

Huisvesting
De protestantse gemeente Naaldwijk biedt een mooie ruimte aan voor de wekelijkse activiteiten op donderdag. Bij steeds meer groei van klandizie zal het bestuur op tijd maatregelen moeten nemen voor een geschikte andere ruimte daar dat in de kerk niet mogelijk is.
Een zeer geschikte loods als opslagruimte voor de langer houdbare producten staat in Honselersdijk. Deze voldoet aan alle vereisten qua voedselveiligheid.

Donaties
Voedselbank Westland ontvangt regelmatig bedragen van instellingen en particulieren ter ondersteuning van hun uit te voeren taken. Het beleid is erop gericht dat geld zo nuttig mogelijk te besteden. Jaarrapporten worden door een accountantskantoor opgemaakt.
Vanaf 1 januari 2016 hebben wij de ANBI-status verkregen.